Saltar al contenido

COM EXPLICA LA TEORIA CINETICOCORPUSCULAR ELS CANVIS D’ESTAT DE L’AIGUA

noviembre 23, 2022
COM EXPLICA LA TEORIA CINETICOCORPUSCULAR ELS CANVIS D'ESTAT DE L'AIGUA - COMO EXPLICAR - 2022

L’aigua és una substància composta per molècules de hidrogen i oxigen, en la qual els àtoms d’hidrogen estan units a l’oxigen mitjançant enlaces covalents. Aquesta estructura molecular fa que l’aigua tingui una gran capacitat per dissociar-se en ions H+ i OH-, i per aquesta raó té una elevada capacitat d’absorció de calor.
L’aigua és un compost químic format per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen. La seva molècula té una estructura tetraèdrica, és a dir, està format per quatre àtoms units en forma de diamant. En l’aigua líquida, els àtoms estan units de forma més o menys estable, però en l’aigua sòlida els àtoms estan molt units i no es mouen.

¿Qué es la teoría cinético corpuscular?

La teoría cinético corpuscular es una teoría física que postula que la materia está constituida por partículas en movimiento. La teoría fue propuesta por primera vez por el científico francés René Descartes en el siglo XVII.

¿Qué es la teoria cinetica molecular Wikipedia?

La teoría cinética molecular es una teoría que describe el movimiento de las moléculas en un fluido, y en particular, el movimiento de las moléculas en el gas. Según esta teoría, las moléculas en un gas se mueven en todas direcciones y a toda velocidad.

Según la teoría cinético-corpuscular, los cambios de estado de la agua se explican por la interacción entre las moléculas de agua y la energía cinética que poseen. Según esta teoría, la agua se encuentra en dos estados: el estado líquido y el estado gaseoso. El estado líquido es el estado en el que las moléculas de agua están más cerca unas de otras, mientras que el estado gaseoso es el estado en el que las moléculas de agua están más separadas unas de otras.
Segons la teoria cinètica-corpuscular, l’estat de l’aigua pot canviar en funció de la temperatura. A baixes temperatures, l’aigua és en estat sòlid, a mitjanes temperatures és en estat líquid, i a temperatures altes és en estat gasós.

Configuración